Protokoll från årsmötet 2018

Svenljungabygdens Naturskyddsförenings årsmöte 2018 03 14

 

Närvarande:

Marianne Josefsson, Klas Hagborg, Kristina Magnusson, Roland Götesson, Ulf Jacobsson,

Karl-Erik Karlsson, Anders Bergqvist, Mary-Ann Brimstedt, Göran Johansson, Silva Johansson,

Kerstin Johansson, Pia Lassen, Anders Fransson

 

 

1                    Mötet öppnades av ordförande Marianne Josefsson som hälsade alla varmt välkomna.

 

2                  Årsmötesfunktionärer:

a                    Till mötesordförande valdes Anders Bergqvist

b                   Till mötessekreterare valdes Mary-Ann Brimstedt

c                    Till justerare tillika rösträknare valdes Karl-Erik Karlsson och Marianne Josefsson

 

3                    Mötet har varit korrekt utlyst

4                    Dagordningen fastställdes

5                    Verksamhetsberättelsen för 2017 godkändes med rättelse av medlemsantalet som ändrades från 94 till 91. Det totala 133 stämde.

 

Pia Lassen reserverar sej i verksamhetsberättelsen, hänseende Natursnokarna. Hon anser att de inte varit vilande under året. Arbetet har dock utförts utan att det beslutats i styrelsen, Pia Lassen har utfört arbetet på eget initiativ.

 

6                    Kassaredogörelsen för 2017 granskades och godkändes.

7                    Revisionsberättelsen lästes upp och godkändes

8                    Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2017

9                    Verksamhetsplan för 2018 lästes upp och godkändes.

 

10                  Val av funktionärer för 2018:

a                    Ordförande 1 år                Marianne Josefsson

b                   Kassör 1 år                         Klaes Andersson

c                    Sekreterare                      Roterande uppgift inom styrelsen

d                   Ledamot 2 år                     Michael Ohlsson, Karl-Erik Karlsson

e                    Revisor 1 år                        Rune Pettersson

f                    Revisor ersättare 1 år      Gösta Andersson

g                    Valberedningen                  vakant

h                    Ombud till Länsförbundet i södra Älvsborg Anders Bergqvist

 

 

11                   Övrigt

*                    Drogpolicy lästes upp och antogs som föreningens policy mot droger

*                    Information från Marianne Josefsson och Klas Hagborg om läget på Buttorp

*                    Anders Fransson berättar om fjärilar och om hur intresset väcktes

*                    Miljöpriset 2016 delades ut till Göran Johansson, Överlida

 

Mötet avslutades

 

 

Sekreterare: Mary-Ann Brimstedt

 

 

 

Justerare: Marianne Josefsson                                 Justerare: Karl-Erik Karlsson