Protokoll från årsmötet 2017

Svenljungabygdens Naturskyddsförening

Protokoll Årsmöte, tisdagen den 21 mars 2017

15 medlemmar, samt Ingererd Borg-Saviharju från Naturskyddsföreningen Södra Älvsborgs Län, var närvarande under mötet.

 • Ordföranden förklarade mötet öppnat.
 • Till mötesordförande valdes Mary-Ann Brimstedt.
 • Till mötessekreterare valdes Gisela Brimstedt.
 • Till justerare valdes Anders Bergqvist och Klaes Andersson.
 • Årsmötet bedömdes vara korrekt utlyst.
 • Dagordningen godkändes efter att punkten Val av Sekreterare strukits under §11, Val av Funktionärer för verksamhetsåret 2017.
 • Ordföranden läste verksamhetsberättelsen för det gångna verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen godkändes under förutsättningen att Roland Götessons namn läggs till under Valberedning. Verksamhetsberättelsen kompletteras även med kort information om Natursnokarna.
 • Kassaredogörelsen godkändes.
 • Revisionsberättelsen godkändes.
 • Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
 • Val av funktionärer för verksamhetsåret 2017:
  1. Marianne Josefsson valdes till Ordförande under 1 år.
  2. Klaes Andersson valdes om till Kassör under 1 år.
  3. Sekreterare väljes internt i Styrelsen.
  4. Birgitta Götesson och Kristina Magnusson valdes till Styrelsemedlemmar under 2 år.
  5. Rune Pettersson valdes om till Revisor.
  6. Gösta Andersson valdes om till Revisorsersättare.
  7. Valberedning lämnades vakant.
  8. Anders Bergqvist valdes om till Ombud till Södra Älvsborgs Länsförbund.
 • Ordföranden tackade för visat intresse och närvaro samt för sin tid som Ordförande i föreningen, och förklarade därefter mötet avslutat.