Möten 2018

Protokoll från årsmötet 14 mars 2018

 

 

INBJUDAN TILL LÄNSSTÄMMA

för

NATURSKYDDSFÖRENINGEN SÖDRA ÄLVSBORG

 

Dag: onsdag 2 maj 2018

Tid: klockan 18.00

Plats: Baskagården, Skene 

 

Vi möts vid Baskagården, Skene kl.18.00 och tar tillsammans en promenad till Naturreservatet Assbergs Raviner. I anslutning till promenaden besöks även en slåtteräng som sköts av Kinna Naturskyddsförening. Kinna Naturskyddsförening är på plats och berättar om sitt arbete med slåtterängen.

Efter promenaden med Markkretsen bjuder länsförbundet på fika, därefter stämmoförhandlingar.

 

VÄLKOMNA

Länsförbundets styrelse                          Vid frågor

Ingegerd Borg-Saviharju                         Lars-Åke Andersson   Tel: 0702 09 44 87                                  Tel: 0703 27 34 22 ibosav@msn.com                                 asonlars26@gmail.com

 

 

Dagordning

 

 1. Stämmans öppnande
 2. Upprop och fastställande av röstlängd
 3. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
 4. Val av ordförande och sekreterare
 5. Val av två justerare att jämte ordförande justera protokollet
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse
 7. Revisorernas berättelse
 8. Fastställande av resultat- och balansräkning
 9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
 10. Fastställande av verksamhetsplan 2018
 11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandat för dessa
 12. Val av ordförande i länsförbundet, tillika ordförande i styrelsen
 13. Val av övriga styrelseledamöter
 14. Eventuella fyllnadsval
 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
 16. Val av valberedning
 17. Nominering av kandidater till riksföreningens valberedning att rapportera till riksföreningen senast 17 maj riksstämmoår
 18. Ärenden som styrelsen förelägger stämman
 19. Ärenden som väckts genom motion
 20. Stämmans avslutande

 

Marianne Josefsson
ordf.